Zamknij
REKLAMA

UWAGA! Nabór wniosków na dotację do 5.000 zł

11.57, 03.03.2021 K.L Aktualizacja: 12.07, 03.03.2021
Skomentuj
REKLAMA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku od dnia 28.02.2021 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 371)* z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).Z dotacji może skorzystać mikroprzedsiębiora i mały przedsiębiorca o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który spełnia następujące warunki:

  • Na dzień 30 listopada 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca działalność, kodami:

1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

2) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Oceny spełniania tego warunku dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

  • Przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest marzec 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest luty 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów – styczeń 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub wrzesień 2020 r.

UWAGA!

W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. 

Przykładowo, przedsiębiorca złożył wniosek w marcu (wskazując luty jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów), który został zaakceptowany i dotacja została wypłacona. Nie może on złożyć drugiego wniosku w marcu, ponieważ wniosek dotyczyłby tego samego miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów czyli lutego. Przedsiębiorca może natomiast złożyć kolejny wniosek o dotację w kwietniu, o ile nie wyczerpał już przysługującego mu limitu liczby dotacji. Wówczas we wniosku wskaże marzec jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów. 

  • Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części" oznaczonej określonym kodem PKD. 
  • Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł, 
  • Dotacja może być udzielona:

1) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca działalność kodami wymienionymi w pkt 1);

2) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca działalność kodami wymienionymi w pkt 2).

UWAGA! W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r., liczbę dotacji, o której mowa powyżej, pomniejsza się o jeden

Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela:

  • Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
  • Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku.
  • Działalność gospodarcza mogła być zawieszona w odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodów.
  • Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy do powiatowego urzędu pracy, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji (za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy).
  • Okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

 Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy, dotację na podstawie art. 15 zze4 ustawy. Należy pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokumenty oraz informacje dotyczące dotacji dostępne są na stronie:

https://lebork.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza  

Procedura postępowania przy złożeniu wniosku o dotację 

Wniosek o dotację należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy terytorialnie właściwego ze względu na swoją siedzibę, w formie: 

- wyłącznie elektronicznej, przez portal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl 

Wnioski składać można w terminie od 28 lutego 2021 r. do 31 maja 2021 r. 

Uwaga: Wnioski o dotację złożone w formie papierowej pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu

59 667 127,    59 8667 128,    59 8667 126,    59 8667 136 

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 371) było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz-wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159).

W związku z powyższym nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy ogłoszony w dniu 01.02.2021 r. został zakończony z dniem 27.02.2021 r.

Załączniki

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA_v2_28.02.2021.pdf (pdf, 287 KB)

Źródło: lebork.praca.gov.pl

 

(K.L)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%